Bariera i jej działanie.


Gazy, para i ciecz mogą wydostać się przez ściany plastikowego pojemnika. Ten proces przenikania następuje przy różniącym się ciśnieniu częściowym wewnątrz i na zewnątrz opakowania w kierunku niższego ciśnienia. Konsekwencją tego mogą być niezauważone straty jakościowe i ilościowe produktu.

Dodatkowo istnieje niebezpieczeństwo powstania zagrożonej wybuchem atmosfery w bezpośrednim sąsiedztwie pojemnika i w wyniku dużej utraty produktu ulega on zniekształceniu. Następstwem tego jest powstanie pojemników nienadających się do transportu, będących źródłem ryzyka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

SORPCJA

Gromadzenie się przenikających

cząsteczek produktu na

powierzchni opakowania

DYFUZJA

Przedostawanie się porami i

poprzez molekularne przestrzenie.

DESORPCJA

Adsorbat zbiera się na powierzchni
granicznej i uchodzi jako gaz.


Wytyczne ustawowe

 

Ze względu na możliwe konsekwencje przenikania podczas transportu materiałów niebezpiecznych ustawodawca zdefiniował jednoznaczne wytyczne dla używanych opakowań.

 

Rozdział 4.1.1.2 istniejącego prawa transportowego (patrz międzynarodowy kod

IMDG-Code oraz regionalne wytyczne, jak np. ADR) stanowi, iż:

części opakowań, łącznie z dużymi kontenerami (IBC) i dużymi opakowaniami przeznaczonymi do transportu materiałów niebezpiecznych:


(c) nie mogą dopuścić do przenikania materiałów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie w normalnych warunkach transportowych.


W związku z tym muszą być zaopatrzone w zapewniającą to wewnętrzną powłokę.

Stop przenikaniu!


Dzięki naszej 6-warstwowej technologii wkładów oferujemy Państwu jako pierwszy globalny producent kontenery IBC z wbudowaną barierą EVOH. Chrońcie Państwo jakość swoich produktów i zapobiegajcie ryzyku niebezpieczeństwa i obciążaniu środowiska naturalnego. Zyskajcie Państwo więcej elastyczności i gospodarności w całym łańcuchu dostaw.

Zyskajcie Państwo na wielu zaletach bariery EVOH:

Przedłużona trwałość produktu

Artykuły spożywcze , jak również farmaceutyki i kosmetyki pozostaną dłużej świeże, ponieważ są optymalnie chronione przed utlenianiem, utratą witamin i wirusowym zakażeniem. Również produkty zawierające rozpuszczalniki, jak żywice, kleje i farby dłużej zachowują optymalną jakość.

Zapewnienie jakości produktu

Skuteczna bariera przenikania w obie strony tlenu, azotu i innych gazów, jak również aromatów i zapachów zapobiega niezauważonej utracie jakości i zmianie cech charakterystycznych dla zapakowanego produktu.

Ochrona przed ryzykiem wybuchu

Kontenery IBC z barierą EVOH spełniają ustawowe wymagania dot. przenikających substancji niebezpiecznych i zapobiegają tworzeniu się wybuchowej atmosfery w codziennych sytuacjach załadunku i transportu.

Przeciwdziałanie utracie produktu

Rozpuszczalniki lub węglowodory aromatyczne już nie przenikają przez opakowanie z barierą – pierwotny skład produktu i masa całkowita pozostają niezmienione.

Lepsza ochrona środowiska

Człowiek i środowisko są chronione na wypadek przedostania się obciążających treści. Również w samym materiale opakowaniowym  nagromadzenie produktu zostało zredukowane do 60% i wzrósł poziom recyclingu używanego plastiku.

Nowe zastosowania

Dzięki zintegrowanej w ECOBULK barierze EVOH otwierają się możliwości zastosowania, w których dotąd w grę wchodziły jedynie opakowania stalowe.

Product Information SCHÜTZ EVOH

Protection against hazards and risks in packaging applications

Download PDF

Bariera SMP


Zamiast zintegrowanej bariery EVOH kontenery Intermediate Bulk Container, jak również plastikowe beczki z programu SCHÜTZ mogą na życzenie być poddane dodatkowemu zabezpieczeniu przed przenikaniem. Plastikowe pojemniki z warstwą SMP zapewniają całkowite bezpieczeństwo transportu, ekonomiczne składowanie i wysoką trwałość rozpuszczalników. Także środowisko naturalne zyskuje dzięki ekstremalnie niskim wskaźnikom przenikania. Na bardzo dobre mechaniczne cechy HDPE, tj. wytrzymałość na rozciąganie, rozszerzanie, moc, odporność na pęknięcia, jak również reakcja na ciepło i zimno nie ma wpływu warstwa SMP.

Brochure SMP permeation barrier

The SMP process seals PE drums and prevents the contents from permeating out.

Download PDF